Inkluderas policy för hantering av personuppgifter

Föreningen Inkludera är personuppgiftsansvarig för alla de personuppgifter vi samlar in eller som du lämnar till oss. Inkludera är därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att dina rättigheter efterlevs i enlighet med Dataskydds-förordningen (GDPR). Det är viktigt för oss att din integritet respekteras och att du är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi behandlar alla personuppgifter vi har enligt en av tre rättsliga grunder: fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. De personuppgifter vi hanterar är nästan uteslutande namn, mailadress och organisatorisk roll. Vi använder de personuppgifter vi har främst för spridning av information, men även för inbjudan till event. Är du en deltagare i den resultatmätning vi genomför har vi de personuppgifter du själv lämnat, men dessa är självklart anonymiserade (om du inte själv uppgett din mailadress). De uppgifter vi samlar in i resultatmätningarna använder vi för att mäta effekten av vårt, och våra samarbetsorganisationers, arbete.

Inkluderas policy är att inte samla in mer information än vi behöver och vi har även rutiner för hur länge vi sparar dina uppgifter. Vi delar aldrig dina personuppgifter med andra utan din kännedom. Söker du arbete hos oss sparar vi dina uppgifter i tre månader, övrig information sparar vi i upp till fem år, eller tills du meddelar oss att du vill ha din information raderad. Om dina personuppgifter skulle vara en del av underlag som måste sparas längre enligt lagkrav, till exempelvis enligt Bokföringslagen, sparas dessa enligt de lagkrav som finns.

De olika sätt vi får tillgång till dina personuppgifter är:

  • Uppgifter vi får när du anmäler dig till våra event
  • Uppgifter vi får när du anmäler dig till våra utskick
  • Uppgifter vi får när du svarar på våra enkäter eller undersökningar
  • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt genom exempelvis mejl, besök eller samtal med våra medarbetare
  • Uppgifter vi får av våra verksamheter
  • Uppgifter vi inhämtar från offentliga register eller andra öppna källor, exempelvis din arbetsplats hemsida

 

Personuppgifter vi hanterar på grund av ett samarbete sparas under samarbetets fortlevnad, och som längst fem år efter dess avslut. Vi har dessa uppgifter för att kunna bidra med bästa möjliga råd och stöd och besitter bara de uppgifter varje verksamhet själv tillhandahåller oss.

Inkludera har utarbetade rutiner och processer för att säkerställa en så säker hantering av personuppgifter som möjligt. All information om våra samarbetspartners finns enbart tillgänglig för Inkluderas personal och delas inte med andra parter utan verksamhetens godkännande.

Du har rätt att när du vill begära att få ta del av de personuppgifter vi har om. Vill du göra detta, skicka en förfrågan till info@inkludera.se. Du kan också kräva att de uppgifter vi har om dig rättas om de skulle vara felaktiga. Vill du att vi inte längre ska ha någon information om dig kan du be oss radera den. Om din information krävs för att vi ska kunna uppfylla ett avtal oss emellan raderas uppgifterna så fort avtalet avslutas. Sådan information som behöver sparas längre enligt lag, exempelvis Bokföringslagen, behålls så länge lagen kräver det och raderas därefter.

Om du idag får våra nyhetsbrev men inte längre skulle vilja detta är du också välkommen att maila info@inkludera.seså tar vi bort dig från vår maillista.

Upplever du att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot innehållet i denna policy eller Dataskyddsförordningen vill vi att du kontaktar oss. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.