Inkludera har sedan 2011 arbetat med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger vi finansiellt hållbara och skalbara organisationer. Vi arbetar just nu långsiktigt och djupgående med sju verksamheter, som du kan läsa mer om här.

Baserat på den erfarenhet och expertis som vi byggt upp över åren har vi utvecklat ytterligare insatser för att stärka sociala organisationers förutsättningar att arbeta långsiktigt och hållbart. Vi genomför kunskapshöjande och systemförändrande insatser i social och offentlig sektor, samt direkt organisationsstöd till sociala organisationer även utanför vår kärnportfölj, men då genom en mer avgränsad insats. Vårt mål är detsamma som när vi jobbar med våra utvalda entreprenörer – att starka sociala innovationer ska bli till nationella lösningar.

 

STRATEGISKT STÖD TILL ORGANISATIONER FÖR ATT STÄRKA INSATSER RIKTADE MOT BARN I RISK FÖR ELLER REDAN I SEXUELL EXPLOATERING 

ChildX verkar för en värld där varje barns rättigheter är ovärderliga och där inget barn kan utnyttjas eller köpas. Det gör de genom att stötta gräsrotsorganisationer runt om i världen som kämpar för att förebygga och förhindra barnsexhandel. Inkludera arbetar sedan 2021 tillsammans med Child10 för att stärka stödet till barn i risk för eller redan i sexuell exploatering.

ChildX valde 2021 ut tio grästrotsorganisationer (Awarded Members) för att skala upp deras lösningar och främja starkare nationell och internationell samordning och samarbete. Inkludera stöttar sedan dess  Ellencentret och Novahuset. Inkludera stöttar de båda verksamheterna i det strategiska utvecklingsarbetet där vi tillsammans lägger grunden för finansiell hållbarhet och skalbarhet. Vi genomför också ett arbete för att utveckla ekosystemet som helhet genom att sprida kunskap och erfarenheter.

DEL AV ALLIANS FÖR ETT STARKARE EKOSYSTEM FÖR SOCIAL INNOVATION I SVERIGE 

Inkludera arbetar tillsammans med nio andra innovationsfrämjare från olika delar av landet för att stärka ekosystemet och stödstrukturen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Initiativet är ett samarbete mellan Inkludera och Social Entrepreneurship Forum, Reach for Change, Ashoka Nordic, Coompanion Västerbotten, Impact Invest, Mikrofonden, Linköpings Universitet och Sopact, Socialhögskolan vid Lunds Universitet. Inkludera bidrar med erfarenhet av att skapa lyckade samarbeten mellan offentlig sektor och sociala entreprenörer. Det är avgörande för att insatser ska tilldelas de individer som behöver dem mest, och även för de sociala organisationernas finansiella hållbarhet.

FÖRELÄSNINGSSERIE FÖR SOCIALA ORGANISATIONER

Stockholms Stad ger årligen ut cirka 75 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till omkring 100 sociala organisationer. Många av organisationerna skulle kunna bli tydligare i vad de vill uppnå, och vilken utveckling deras aktiviteter driver hos målgruppen.

Under våren 2021 och hösten 2022 har Inkludera genomfört en föreläsningsserie i sex delar för ett femtiotal verksamheter. Inkluderas mål har varit att ge kunskap, inspiration och verktyg för att lägga grunden för finansiell hållbarhet och skalbarhet genom föreläsningar om hur man som organisation:

  • Tydliggör värdeskapandet genom konkretisering av övergripande vision, lösning, mål och metod (Reason for Being)
  • Sammanställer aktiviteter och värdeskapande till ett attraktivt erbjudande som kan användas vid möten med finansiärer eller beslutsfattare (Paketering och prissättning)

Kompetenshöjningen är även tänkt att kunna bidra till Stockholms stads arbete genom tydligare ansökningsunderlag och uppföljning.

EN AV SVERIGES FÖRETRÄDARE INOM EUROPEISKA KOMMISSIONENS KOMPETENSCENTRUM FÖR SOCIAL INNOVATION

Vi på Inkludera företräder Sverige tillsammans med Mötesplats Social Innovation (MSI) och Reach for Change inom Europeiska kommissionens kompetenscentrum för social innovation. Under ledning av MSI hade vi i uppdrag att stödja innovativa projekt och myndigheter inom ESF/ESF+ med kunskap och erfarenheter om hur man lyckas med samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.

Under 2021-2023 bedrev de svenska aktörerna, tillsammans med Frankrike, Spanien och Lettland, ett projekt som bland annat syftar till att dela kunskap om social innovation över de nationella gränserna.

STRATEGI FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT BIDRAG GÅR TILL VERKSAMHETER SOM STARKAST BIDRAR TILL VISIONEN 

Youth 2030 verkar för en demokrati där alla har makt oavsett ålder. Rörelsen mobiliserar unga och beslutsfattare för att tillsammans skapa en demokrati där unga kan delta och agera och där deras intressen säkerställs. Utöver det egna arbetet stöttar numera Youth 2030 ungas organisering genom finansiellt stöd från Demokratifonden, och vill att de verksamheter som får stöd är de med störst potential att bidra till Youth 2030s övergripande vision. För att säkerställa detta har Inkludera genomfört ett strategiarbete med organisationen samt utvecklat kriterier och processer för urval och uppföljning av verksamhetsstöd.

UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELL MELLAN OFFENTLIG OCH IDÉBUREN SEKTOR FÖR ATT FÅ UNGA ARBETSLÖSA I SYSSELSÄTTNING

Det finns många initiativ inom offentlig och idéburen sektor som på olika sätt arbetar för att motverka segregation, men det råder ofta brist på samverkan dem emellan för att effektivisera insatserna och kombinera respektive aktörs olika styrkor. Inkludera och Reach for Change har samlat representanter från olika samhällssektorer för att identifiera de behov som unga i risk för utanförskap har vad gäller arbetsmarknadsinsatser, samt vad offentlig och idéburen sektor upplever för hinder och möjligheter för samverkan. Visionen för projektet är att bidra till minskad segregation genom jämlik tillgång till arbetsmarknaden, möjliggjort av sektorsöverskridande samverkan och social innovation.

Projektet var ett samarbete mellan Reach for Change (projektägare), Jobbentrén, Right by Me, The Good Talents och Stockholm Stad och pågick 2021-2022. Arbetet för ökad ungdomssysselsättning fortsätter under 2023 och 2024 – vi stöttar då Reach for Change, Right by Me och Eskilstuna kommun att ta fram en samverkansmodell som kan spridas till fler kommuner.

UTVECKLING AV FINANSIERINGSMODELL FÖR IOP-AVTAL SOM FRÄMJAR SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIG OCH IDÉBUREN SEKTOR

Frihet från våld i nära relation är en mänsklig rättighet som alla kommuner måste bevaka och arbeta aktivt med. För att våldsutsatta kvinnor ska få det skydd och det stöd de har rätt till, arbetar Göteborg Stad bland annat med att erbjuda skydd och stöd via ideella kvinnojourer. Dessa erbjuder i sin tur olika former av stöd, och har historiskt fått ekonomiskt stöd på väldigt olika sätt.

Vår insats syftade till att säkerställa att kvinnojourerna får det ekonomiska stöd de behöver för att kunna genomföra sitt viktiga arbete på ett kvalitativt sätt. För att säkerställa transparens, tydlighet och att omkostnaderna speglar organisationernas mervärden behövs en finansieringsmodell som fångar de kvalitetsaspekter som både staden och de ideella parterna anser vara viktiga för verksamheten. Därför arbetar nu Inkludera, tillsammans med Reutermans Advokatbyrå, med att ta fram en ekonomiskt och juridiskt hållbar finansieringsmodell i samverkan med staden och utvalda kvinnojourer.

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR SOCIALA ORGANISATIONER MED FOKUS PÅ DEMOKRATIFRÅGOR

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Sju utvalda organisationer har genom Inkluderas insats fått kunskap och verktyg för hur de kan professionalisera sitt arbete. Utbildningsserien byggde på en kombination av individuella workshops och föreläsningar i mindre grupp. Under programmet har vi fokuserat på att tydliggöra organisationernas värdeskapande, deras paketering och prissättning, och hur de kan följa upp målgruppens utveckling genom resultatmätning. Programmet avslutades med ett pitchtillfälle, där verksamheterna fick konkret feedback både på innehåll och presentation.

SAMTAL FÖR ETT RIKARE SVERIGE – SPRIDNING AV SOCIAL INNOVATION 

I slutet av 2018 startade Inkludera projektet Samtal för ett rikare Sverige för att öka kunskap, motivation och mod hos offentlig sektor att ingå samarbeten med sociala organisationer. Via rundabordssamtal har 150 beslutsfattare från 50 olika kommuner och över 70 sociala entreprenörer mötts för att diskutera utmaningar och framgångsfaktorer för att ingå samarbeten.

inkluderaguiden.se har vi samlat insikterna från projektet och fortsätter fylla på med kunskap, inspiration och erfarenheter kopplat till samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.

STRATEGISKT STÖD TILL DEMOKRATIBYGGET FÖR ATT STÄRKA UNGAS DEMKORATISKA KUNSKAPER, FÖRMÅGOR OCH DELAKTIGHET

Demokratibygget är en förening som jobbar för att ge barn och unga kunskap och verktyg för att kunna skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Deras vision är ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga och kan lösa de samhällsutmaningar vi ställs inför. Föreningen har nyligen utvecklat Demokratiacceleratorn; en undervisningsmodell riktad mot högstadieelever. Ambitionen är att skala upp och sprida programmet till kommuner och skolor runt om i landet. För att stödja organisationen i detta arbete har Inkludera, med stöd från Stenbecks Stiftelse, under 2020-2021 stöttat Demokratibygget genom workshops och arbete hands-on inom Reason for Being, paketering och prissättning, försäljningsstrategi samt praktiskt försäljningsarbete – med mål om att skapa en långsiktigt hållbar finansiering med offentlig sektor som finansiär.