Skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation

.

GER UNGA MÖJLIGHET ATT GÖRA DET DE SJÄLVA VILL

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förutsättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter ute i det öppna samhället fokuserar man på ungdomarnas möjligheter istället för på deras diagnos. De barn och unga som deltar i aktiviteterna får stärkt tilltro till sin egen förmåga och blir

självständiga individer. Målet är att de ska förstå och hantera sociala normer utifrån egna förutsättningar, och skapa sociala relationer utifrån intressen. Passalen vill att alla ska våga drömma och känna att de kan påverka sin framtid.

”Innan Passalen hade jag inget att göra överhuvudtaget. Nu kommer jag och sjunger för att bli supersupersuperbra.”