Arbetar för ett land fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

FÖR RÄTTEN TILL ETT SJÄLVVALT OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV

TRIS arbetar för att personer som riskerar eller lever i hedersrelaterat våld och förtryck ska få möjlighet att bli självständiga individer med förutsättningar att leva ett aktivt och självvalt liv. För att nå dit arbetar TRIS med förebyggande insatser, akuta insatser och med kunskapsspridning. Det förebyggande arbetet i TRIS verksamhet är ett viktigt verktyg för att barn och unga ska kunna ha möjlighet till en aktiv och självvald fritid. TRIS driver fotbollsprojektet Ronjabollen, och erbjuder genom Lilla Rummet en träffpunkt med läxläsning, filmvisningar och pyssel.

Genom Simskolan Ronja och programmet Livscirkeln erbjuder TRIS vuxna kvinnor en plats för hälsofrämjande aktiviteter, samtal och samhörighet samt möjlighet till en väg in i arbetsmarknaden genom praktiktjänstgöring. Med flera års erfarenheter av att arbeta med risk- och hotbedömningar och individanpassat stöd erbjuder TRIS skyddade boenden och en nationell jourlinje för personer som behöver akut stöd. I tillägg till stödarbetet arbetar TRIS även med att erbjuda vägledning och konsultation till de som i sin yrkesroll möter personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

”TRIS är viktigare för mig än SFI. På Livscirkeln får jag lära mig saker som är oerhört viktiga att ha med sig i sitt liv i Sverige. Varje vecka lär jag mig någonting nytt och värdefullt. Livscirkeln är som att läsa en kurs på universitet, men som handlar om livet.”